Blog: Hoe klimaatvriendelijk is dierlijke en plantaardige melk?

Blog: Hoe klimaatvriendelijk is dierlijke en plantaardige melk?

Wie het volgt, weet het: er is tegenwoordig een stevig debat over de invloed van de Nederlandse melkveehouderij op het klimaat. Om deze discussie eens vanuit een andere hoek te bekijken, is het ook interessant om de vraag te stellen: “Wat is er dan beter voor het klimaat? Onze Nederlandse melk of de plantaardige alternatieven?”

hoe klimaatvriendelijk is melk

De Universiteit van Oxford heeft in samenwerking met het Zwitserse Agroscope, het agrarische onderzoekcentrum van de Zwitserse overheid, onderzoek gedaan naar de klimaatvriendelijkheid van de landbouw. Hierbij is gekeken naar 38.700 boerderijen in 119 landen en 1600 verwerkers. De verkregen informatie uit 1530 studies is in een grote database gezet. Op basis van deze data is de milieuvriendelijkheid van 40 landbouwproducten bepaald. Voor melk is uitgegaan van 1800 inventarisaties en voor sojamelk van 354. Een indrukwekkende vergelijking, want het betreft 1530 studies! De resultaten van deze vergelijking worden in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1 Broeikasgasemissie in kg CO20eq per liter voor dierlijke en plantaardige melk

Emissie in de Nederlandse landbouw

Nu gaat het echter om de Nederlandse landbouw en het is goed om de praktijkdata erbij te pakken. De Wageningen University & Research (WUR) heeft deze voor het project Koeien en Kansen bepaald. Deze geeft een gemiddelde van 1,15 kg CO₂-eq per liter melk. Ongeveer de helft van de emissie komt uit de methaan-emissie van de koe.

Figuur 1 Uitstoot broeikasgassen per 1000 kg meetmelk

Melkveebedrijf #2 heeft de laagste emissie, zoals te zien is in figuur 1. Dit wordt bereikt door zelf krachtvoer te telen, ofwel weinig soja te gebruiken. Verder zijn bedrijven met een hoge melkproductie per koe klimaatvriendelijker.

De vraag is nu: hoe verhouden deze resultaten zich met de studie van Oxford? Voordat we hier antwoord op kunnen geven, moeten we wel eerst stellen dat  in deze studie onderscheid gemaakt wordt tussen de diverse werelddelen. De cijfers voor Europa zijn in tabel 1 ook apart weergegeven.

Voor melk is het verschil met de Nederlandse praktijkwaarden nog aanzienlijk. Dit kan ook niet verklaard worden met de CO₂-emissie ten gevolge van het verwerken van melk. Deze is ongeveer 10% van het totaal. De zuivelsector zelf noemt dat de afgelopen tien jaar deze waarde is gedaald tot 1,195 kg CO₂-eq per liter melk in 2018.

Melk de klimaatneutralere motor!

Het doel van CCS is om de komende tien jaar de klimaateffecten van melk te helpen halveren bij bedrijven die gebruikmaken van onze innovaties. Denk hierbij aan energie uit vergisting van dagverse mest, kunstmest uit de stikstofstripper en krachtvoer uit eendenkroos. Deze innovaties kunnen wij al vandaag aanbieden! Waardoor je nu al met een gerust hart klimaatneutralere melk kan drinken, gewoon van de boer uit Nederland!

 

Melk de klimaatneutralere motor

Over dit artikel

2 juni 2021 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief