Blog: Nieuwe SDE++ tarieven voor 2021

Blog: Nieuwe SDE++ tarieven voor 2021

SDE++ tarieven10% daling zon en wind, 5% stijging bij vergisting

De consultatie voor de SDE ++ is begonnen en dit betekent dat het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) de nieuwe voorgestelde tarieven voor 2021 heeft gepresenteerd.

Zoals te verwachten zijn bijna alle tarieven iets lager of gelijk gebleven. De tarieven bij fotovoltaïsche zonnepanelen dalen met ongeveer 10%, terwijl die van zonthermie gelijk blijven. De kostendaling bij PV zon zet door en hetzelfde geldt voor wind. Ook hier is gemiddeld een daling van 10%. Bij geothermie zien wij dit ook, alleen bij diepe geothermie stijgt de vergoeding. Gezien het geringe aantal projecten is dat ook te begrijpen. Bezig zijn in diepe aardlagen roept toch de nodige weerstand op.

Bij vergassing van biomassa dalen de tarieven met ongeveer 15%. Gezien het beperkte aantal projecten is dat opmerkelijk, terwijl bij vaste biomassa (vooral hout) de tarieven gelijk blijven. Bij vergisting van biomassa stijgen de tarieven ongeveer 5%. Het is mooi om te zien dat onze lobby na jaren de nodige vruchten heeft afgeworpen. Wel gebeurt er iets geks bij de verlengde levensduur. Dit is de nieuwe SDE++ na afloop van de oude beschikking. Hier dalen de tarieven met 25%. De vraag is hoe kan dit ? Hierbij is echter gekeken welke installaties zijn aangevraagd in de jaren 2009 en 2010. Dit zijn vooral installaties die GFT en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie verwerken en al groengasinstallaties hebben. Op basis daarvan heeft doorrekening van de kosten plaats gevonden. Om toch tegemoet te komen aan de 36.000 ton co-vergistingsinstallaties, die ook in die periode zijn gebouwd heeft PBL een aparte categorie geopend. Namelijk de verlengde levensduur voor kleine monomestvergistingsinstallaties. Het tarief is hier ongeveer gelijk gebleven, maar de capaciteit is wel beperkt tot ongeveer 20.000 ton mest per jaar.

Alternatief

Een bijzondere keuze en ik kan mij indenken dat de eigenaren van deze installaties hier niet echt blij van worden. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de capaciteit soms met meer dan de helft worden teruggebracht. Voor de hele grote installaties is er een uitweg. Een nieuwe categorie geavanceerde brandstoffen, namelijk: Bio-LNG uit mest. Hier wordt groen gas vloeibaar gemaakt zodat het als brandstof in het vrachttransport kan worden ingezet. Met een tarief van bijna 1 euro is dit een goed alternatief. Alleen zal men dan wel de installatie geheel opnieuw dienen te bouwen omdat dit alleen geldt voor nieuwe installaties.  Het is goed om te kijken of de verlengde levenduursregeling hier ook een mogelijkheid is.  Verder zijn er een aantal  nieuwe opties van CO2-afvangtechnieken voor levering aan de glastuinbouw. Mooi dat daar nu meer op wordt ingezet.

Al met al een positief beeld voor de voorgestelde SDE++ tarieven ten opzichte van eerdere jaren. Namens het BioEnergieCluster Oost-Nederland (BEON) gaan wij kijken hoe wij de tarieven voor vergisting nog beter kunnen krijgen, zodat cases zonder extra investeringssubsidies haalbaar zijn.

Over dit artikel

15 mei 2020 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief