Blog: SDE++ biedt nieuwe kansen

Blog: SDE++ biedt nieuwe kansen

Wij gaan een nieuwe fase van de Energietransitie in. Het belangrijkste instrument van de financiering, de SDE+ wordt omgezet in de SDE++. De belangrijkste wijziging is dat de basis van de financiering wijzigt van de opwekking van duurzame energie naar vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.  Dat is een goede ontwikkeling, omdat het belangrijkste doel van de energietransitie de vermindering van het versterkte broeikaseffect is.

Hierbij wil het kabinet met zo weinig mogelijk geld, de grootste reductie van de uitstoot van broeikasgassen.  Om dit te bewerkstelligen zijn er een aantal nieuwe emissie-reducerende opties in de SDE++ geïntroduceerd, namelijk:

  • aquathermie: warmte uit afval- en oppervlaktewater;
  • warmte uit compostering;
  • warmtepompen;
  • elektrische boilers;
  • daglichtkas;
  • benutting restwarmte;
  • waterstofproductie uit elektrolyse;
  • CO2-opslag (Carbon Capture Storage)

CO2 equivalent

Het mooie is dat het adviesorgaan van de overheid, het planbureau voor de leefomgeving (PBL), voor alle categorieën berekend heeft wat de besparing per ton CO2 equivalent (CO2-eq) kost. Daarbij zijn twee opties met een negatieve prijs, vergisting van slib en benutting restwarmte stoom. Deze dien je zonder meer uit te voeren, omdat dit zonder enige subsidie al financieel aantrekkelijk is. Bij de nieuwe emissie-reducerende opties vallen vooral de inzet van restwarmte en warmte uit compostering op. Deze zijn haalbaar voor een relatief lage vergoeding, namelijk 40 euro per ton CO2-eq. Vervolgens komen warmtepompen (65 tot 80 euro per ton CO2-eq) en CO2-opslag (80 euro per ton CO2-eq) op. Het is goed dat wij met deze nieuwe emissie-reducerende technieken de concurrentie aangaan met duurzame energie. Alleen zon op land en wind kunnen ruimschoots deze concurrentie aan, terwijl dat bij verbranding van biomassa al twijfelachtig is vanwege de hoger liggende kostprijs van rond de 90 euro per ton CO2-eq. Geothermie zit hier qua kostprijs fors boven.  Alleen diepe geothermie komt in de buurt

Vergisting zit met een kostprijs van tussen de 100 en 200 euro per ton CO2-eq reductie aanzienlijk hoger. Alleen grootschalige mono-mestvergisting komt in de buurt van de 80 euro per ton CO2-eq. Maar hier speelt nog een nieuw fenomeen mee. De vermeden methaanemissie bij mestvergisting. Deze is nu op een conservatieve wijze meegenomen. Dat is goed nieuws, want het gaat om de vermindering van de broeikasgassenuitstoot. Alleen de optie vergisting van verse mest is niet meegenomen. In dit geval wordt de mest direct ingevoerd in de vergister, daardoor wordt de methaanemissie extra gereduceerd. In de praktijk is dit al vaak het geval omdat hiermee de gasopbrengst toeneemt. Dit leidt tot een vermindering van de totale broeikasgassenemissie van 35% tot 45%. Een substantieel effect op de kostprijs per ton CO2-eq.

SDE++ fases

Waarom is dit zo belangrijk ? De SDE++ wordt op 29 september 2020 in fases geopend, in het totaal gaat het om de verdeling van 5 miljard euro. Fase 1 is voor alle projecten met een kostprijs onder de 70 euro per ton COeq. Dit zullen vooral projecten zijn op gebied van wind en zonnevelden en projecten uit de nieuwe categorieën restwarmte en warmte uit compostering. De volgende fase opent een week later op 85 euro per ton CO2eq. Het gaat hierbij om de duurdere categorieën als CO2 opslag en warmtepompen en eventueel verbranding van biomassa. In fase 3 kunnen dan de categorieën met een kostprijs van 180 euro per ton CO2eq. worden ingediend. Dan komt pas vergisting aan de beurt. De vraag is echter: is er dan nog budget over? De ervaring leert dat vooral zon op land veel budget vraagt.

 

Update 15 mei 2020

De nieuwe SDE++ tarieven voor 2021 zijn bekend gemaakt. Lees alles over deze tarieven in deze nieuwe blog van René!

Over dit artikel

3 maart 2020 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief