Regelgeving en energiebesparing

Regelgeving en energiebesparing

Energiebesparing kan een bedrijf veel opleveren. De kosten van maatregelen zijn in veel gevallen snel terugverdient waarna u veel geld bespaart. Daarnaast kunt u een boete voorkomen aangezien er wettelijke verplichtingen zijn voor bedrijven om energiebesparingsmaatregelen inzichtelijk te maken en toe te passen. Op deze pagina is te lezen welke regelgeving voor uw bedrijf van toepassing is.

 

Activiteitenbesluit

Verbruikt uw pand meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas? Dan bent u verplicht u te houden aan het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat u energiebesparingsmaatregelen moet treffen. De overheid heeft vooraf voor elke branche zogenoemde erkende maatregelen gedefinieerd. Deze maatregelen zijn binnen 5 jaar terugverdiend en zijn benoemd in de Erkende Maatregelen Lijst (EML).
Omgevingsdiensten hebben de taak om te zien in hoeverre hieraan wordt voldaan en kunnen een dwangsom opleggen wanneer hier niet aan wordt meegewerkt. Als u aan het Activiteitenbesluit voldoet is het daarom van belang om dit ook aan uw omgevingsdienst mee te delen. Als u kunt onderbouwen dat een maatregel in uw situatie niet in 5 jaar is terugverdient, dan kan het bevoegd gezag (uw omgevingsdienst) hiervoor ontheffing geven.
Verder wordt er in het activiteitenbesluit onderscheid gemaakt tussen 3 typen inrichtingen: categorieën A, B en C. In artikel 1.2 van het activiteitenbesluit kunt u vinden waar u onder valt. Voor categorieën A en B geldt er een soepelere regeling. U kunt dan gebruik maken van de Erkende Maatregelenaanpak.

Energy Efficiency Directive (EED)

De Energy Efficiency Directive (EED) is een Europese richtlijn die vanaf 2015 van kracht is. Het verplicht ondernemingen om iedere 4 jaar een energie-audit uit te voeren. De energie-audit geeft u inzicht in uw energieverbruik en welke maatregelen u kunt nemen om energie te besparen. Net zoals bij het activiteitenbesluit is de omgevingsdienst de partij die onderneming hierop controleert. Het is daarom belangrijk om de resultaten van uw energie-audit te delen met uw omgevingsdienst.

Niet alle bedrijven zijn verplicht een energie-audit uit te voeren. Als bedrijf bent u verplicht een energie-audit uit te voeren als er:
– 250 personen (250 fte) of meer werkzaam zijn, óf
– u een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal heeft van meer dan € 43 miljoen.
Uitzonderingen voor EED verplichte bedrijven zijn ondernemingen die:
– deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) of aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS (MEE);
– al Europees of internationaal gecertificeerd zijn zoals ISO 50001, ISO 14001, LEED en BREEAM.

Voor meer informatie over het activiteitenbesluit en de EED zie InfoMil.

 

Wilt u geld besparen aan energiekosten en daarnaast voldoen aan de EED en het Activiteitenbesluit? Wij kunnen voor u energie-audits uitvoeren, uitvoeringsplannen opstellen en het bevoegd gezag hierbij betrekken! Neem contact met ons op.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief