Blog: nieuwe maatregelen voor de stikstofuitstoot

Blog: nieuwe maatregelen voor de stikstofuitstoot

Subsidie op brongerichte maatregelen: tot 80% subsidie voor boeren die de stikstofemissie willen verminderen

Het nieuwe stikstofbeleid zet erg in op het uitkopen van landbouwgrond en minder op techniek. De brief van de minister van Landbouw op 24 april 2020 heeft het over een structurele stikstofaanpak. Men wil dat in 2030 minimaal 50% van de stikstofgevoelige natuur onder de kritische depositiewaarden komt. Concreet betekent dit een reductie van de stikstofuitstoot met gemiddeld 255 mol per hectare per jaar. In de brief zijn de maatregelen beschreven en wordt uitgelegd hoe het grootste deel van deze reductie kan worden bereikt. Hiervoor is een bedrag geserveerd van ongeveer 5 miljard euro tot 2030. Hiervan is het grootste deel, namelijk 2,9 miljard, gereserveerd voor het natuurpakket en 1,3 miljard voor het uitkopen van de landbouw (zowel varkenshouderij en melkveehouderij).

Voor technische maatregelen om de stikstofuitstoot te reduceren is weinig geld beschikbaar. Dit is merkwaardig, omdat met technische oplossingen veel winst is te halen. Een groot deel van de ammoniakemissie komt uit mest. Tot 2030 is budget beschikbaar voor het verlagen van het eiwitgehalte in ruwvoer (73 miljoen), het verdunnen van mest (103 miljoen euro), stalmaatregelen (280 miljoen) en mestverwerking (15 miljoen).

Merkwaardig

Vooral het laatste punt is merkwaardig. Stalmaatregelen zijn goed en dienen mijns inziens zo snel mogelijk genomen te worden. Hiermee is het mogelijk om de stikstofuitstoot in de stal te halveren. Dit is te zien in onderstaande figuur. Echter, met de stalmaatregelen alleen ben je er niet. De winst die je hiermee bereikt, gaat voor een deel verloren door meer emissie bij het toedienen op het land.

 

Schematisch overzicht afname van stikstofemissie na gebruik van nieuwe stalvloer

 

Essentieel is dus dat ook daar de emissie daalt. De enige twee voorstellen op dit gebied zijn het verdunnen van de mest en mestverwerking. Beide zijn goed, maar het is merkwaardig dat daar zo weinig budget voor is. Een stikstofstripper stript de ammoniak (stikstof) uit de mest en zet dit om in een vloeibare kunstmest. De formele erkenning van deze stof als kunstmest, in de regel ammoniumsulfaat, volgt eind dit jaar. Voor de warmtevoorziening is het mogelijk om een vergister te gebruiken.

 

Emissiearme stalvloer

 

Vergister met een stikstofstripper

 

Met een stikstofstripper bij verse mest kan een bedrijf van 150 koeien ongeveer 2300 kg aan ammoniakuitstoot vermijden. Dit is ongeveer 110.000 mol stikstof, dus duidelijk is dat daarmee een aanzienlijk reductie plaatsvindt. Het is jammer dat de overheid hier niet meer subsidie aan wil besteden.

Nieuwe subsidieregeling biedt echter ook kansen

De nieuwe Subsidieregeling Brongerichte Verduurzaming biedt kansen. Tot 80% van de kosten kan hierdoor worden gesubsidieerd. Het totale budget is 172 miljoen euro tot 2030 voor zowel stalaanpassingen, innovatie en onderzoek. Dus een flinke pot met geld, ook al blijft het budget bescheiden in de totale hoeveelheid geld voor het verminderen van de uitstoot. Wij kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn. De combinatie van een emissiearme vloer met een stikstofstripper valt hier zeker onder. Voor meer informatie over onze eigen stikstofstripper, de Bio-NP, kunt u op de site kijken. Heeft u interesse in de stikstofstripper, een emissiearme stalvloer of een combinatie van de twee?Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Over dit artikel

28 mei 2020 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief